Pieredzes apmaiņa Ogres Valsts ģimnāzijā

Pirmdien, 6.novembrī, Balvu Valsts ģimnāzijas administrācija un pedagogi viesojās Ogres Valsts ģimnāzijā, lai vērotu dažādu jomu mācību procesu, dalītos un smeltos pieredzē ar kolēģiem – mācību priekšmetu skolotājiem.

Sarunā ar skolas direktori Innu Zeņkeviču un direktores vietnieci audzināšanas darbā Aneti Ezerieti guvām ieskatu skolas attīstībā, izglītības piedāvājumā, kā arī pārrunājām kopīgos izaicinājumus. Izglītības metodiķes Maijas Vilnītes daudzpusīgajā stāstījumā iepazinām jaunuzbūvēto ģimnāzijas ēku, tās telpas un materiāltehnisko aprīkojumu.

Sakām lielu paldies izglītības metodiķei Maijai Vilnītei par tikšanās organizēšanu, sadarbības veicināšanu un ekskursijas vadīšanu! Esam guvuši lielisku pieredzi, iedvesmu un motivāciju gan administratīvajam, gan pedagoģiskajam darbam.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPieredzes apmaiņa Ogres Valsts ģimnāzijā

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Brīvdienu nedēļā ģimnāzijas pedagogi apguva jaunas un nostiprināja jau esošās zināšanas un prasmes, kā arī dalījās savā pieredzē, veicinot radošu sadarbību ar citām novada un reģiona skolām.

23.oktobrī pedagogi un izglītības metodiķes piedalījās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumā – meistarklasēs „Mācīšanas saturs, metodika, īstenošana un darba pieredze” Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā. Sakām lielu paldies mūsu skolotājām  Ludmilai Uglovskai, Mudītei Stepanovai un Irīnai Krivošejevai, kas dalījās pieredzē reģiona pedagogiem!

25.oktobrī ģimnāzijas organizētajos kursos novada un ģimnāzijas skolotāji Arņa Stuckas vadībā apguva IT rīkus interaktīvas, diferencētas un individualizētas stundas izveidei, savukārt 26.oktobrī novada un reģiona pedagogiem piedāvājām ieskatīties mākslīgā intelekta izmantošanas iespējās un izaicinājumos izglītības iestādēs lektoru F. Sarceviča un G. Šeršņeva vadībā.

Esam gandarīti, ka dalījāmies pieredzē un ieguvām zināšanas un prasmes, apgūstot jaunas kompetences un pilnveidojot jau esošās kopīgai ģimnāzijas, novada un reģiona pedagogu izaugsmei.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPedagogu profesionālās pilnveides kursi

Gadskārtu dziesmas

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiGadskārtu dziesmas

Ģimnāzisti inženierzinības apgūst uzņēmumā JK Timber.

6.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijas 7.klašu skolēni kopā ar klašu audzinātājām un inženierzinību skolotāju Āritu Andrejevu devās mācību eksursijā uz uzņēmumu JK Timber, lai nostiprinātu savas zināšanas inženierzinātņu mācību priekšmetā, apgūstot nodaļu “Kā iegūt drošu un stabilu konstrukciju?”.

Uzņēmums JK Timber dibināts 2023. gadā, to vada Balvu Valsts ģimnāzijas absolvents Kārlis Vanags, nodarbojas ar jumta kopņu ražošanu Balvos. Uzņēmuma īpašnieks demonstrēja skolēniem iekārtas, kuras izmanto darbā – daudzfunkcionālu zāģi, kas zāģē kopņu detaļas atbilstoši projektam, presi kopņu sastiprināšanai, koka mitruma mērītāju un citas iekārtas. Skolēni ar interesi noklausījās uzņēmēja stāstīto un uzdeva jautājumus par ražošanas procesu, izmaksām, iespēju strādāt šajā uzņēmumā, par biznesa iespējām Balvos, par uzņēmuma paplašināšanās iespējām.

Inženierzinātņu skolotāja Ā.Andrejeva aicināja skolēnus pievērst uzmanību konstrukciju elementiem – trīsstūrim, taisnstūrim, atgāžņu un profilētu materiālu izmantošanai būvēs, jo tas noderēs nākamajās mācību stundās.

Paldies Kārlim Vanagam par iespēju apmeklēt ražošanas uzņēmumu Balvos!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĢimnāzisti inženierzinības apgūst uzņēmumā JK Timber.

Projekta “Satikt” reģionālais seminārs Balvu Valsts ģimnāzijā.

2.novembrī Balvu Valsts ģimnāzijā notika Izglītības attīstības centra (IAC) īstenotā projekta “Satikt” (2023.LV/NVOF/MAC/104/19) reģionālais seminārs, kurā satikās Viļānu vidusskolas, Baltinavas vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas projekta dalībnieki un aktīvi darbojās kopā ar Izglītības attīstības centra komandu.

Dienas sākumā ciemiņi devās ekskursijā pa ģimnāziju, bet zālē viesus ar dziesmu sveica 9a.klases skolniece Guntra Gibala. Izdevušos dienu vēlēja ģimnāzijas direktore Kristīne Lele, bet enerģijas devu sniedza deju studijas Terpsihora dejotāji.

Seminārs sākās ar IAC direktores un projekta vadītājas Ivetas Vērses informāciju par projektu, par paveikto, par apgūtajām tēmām. To ar īpašu interesi klausījās skolēni un kopienu pārstāvji, kuri pirmoreiz bija pievienojušies skolu komandām.

Projekta programmas ekspertu Ingūnas Irbītes un Dainas Zelmenes vadībā veicām mazāk aizsargāto sabiedrības grupu izpēti, prezentējām paveikto, diskutējām par iekļaujošu skolu, kurā katram tiek atvēlēts laiks izaugsmei. Interesanta šķita nodarbība, kurā izvērtējām, cik iekļaujoša ir mūsu skola, izmantojot SVID analīzi. Kopā tika sakārtoti pilsonisko vērtību sakāmvārdi, radīti radoši krekli, bet jautājumu karuselī notika aizraujošas sarunas.

Semināra izskaņā Balvu Valsts ģimnāzijas direktores vietnieces Dainas Medinieces novadītā aktivitāte apliecināja, ka komandā ir spēks.

Ģimnāzijas dalībnieki pateicas projekta komandai par lietderīgajām, izglītojošajām  nodarbībām, par jaunām idejām un iedvesmu turpmākajam darbam! Paldies Viļānu vidusskolas un Baltinavas vidusskolas skolēniem, skolotājiem un kopienu pārstāvjiem par kopābūšanu!

“Projektu „Satikt” īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC), to finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”. Plašāka informācija par projektu pieejama https://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page/

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiProjekta “Satikt” reģionālais seminārs Balvu Valsts ģimnāzijā.

Paldies

Priecājamies, ka ar uzņēmējas Ineses Šaicānes sniegto atbalstu Balvu Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Egija Džigure turpmāk varēs vēl sekmīgāk apgūt zināšanas, jo dāvinājumā ir saņēmusi portatīvo datoru. Paldies Balvu novada uzņēmējiem, kas ar savu personīgo iniciatīvu atbalsta mūsu skolas skolēnus!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiPaldies

Skolā kā mācīšanās organizācijā mācāmies it visi

Rudens brīvdienās pārmaiņu procesa “Līderis manī” mentores Gunta Salmane un Daina Mediniece aicināja ģimnāzijas tehniskos darbiniekus iepazīt efektīvu cilvēku septiņus paradumus. Skatoties video stāstu, pildot dažādus uzdevumus un vērojot teatrālus piemērus, tika iepazīta pārmaiņu procesa “Līderis manī” būtība, akcentēta personīgā līderība, spēja uzņemties atbildību, izvēlēties svarīgāko, izvirzīt mērķus, būt efektīvam sadarbībā ar citiem cilvēkiem un neaizmirst parūpēties par sevi.

Nodarbības dalībnieku novērtējums

 • „Sapratu, ka dzīvē būtu jāuzņemas lielāka atbildība par lietām, ko esmu uzsācis”.
 • „Aizdomājos, kas tiešām ir pirmajā vietā manā dzīvē”.
 • „Man nodarbība lika padomāt, ko es vēl varu mainīt savā domāšanā un kas vēl bija piemirsts. Paldies!”

Paldies mūsu čaklajiem darbiniekiem par  aktīvu līdzdarbošanos nodarbībā!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiSkolā kā mācīšanās organizācijā mācāmies it visi

Novada skolu bibliotekāri tiekas Balvu Centrālajā bibliotēkā

Piektdien, 20.oktobrī, Balvu Centrālajā bibliotēkā noritēja Balvu novada skolu bibliotekāru metodiskās atbalsta jomas sanāksme. Sanāksme iesākās ar ekskursiju pa bibliotēku. Vita Romanovska iepazīstināja ar bibliotēkas telpām, bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem un informācijas resursiem.

Ligita Pušpure dalījās pieredzē, kādus pasākumus rīko lasītprasmes veicināšanai, jo  lasītprasme ir mācību procesa pamatu pamats. Viens no lasīšanas veicināšanas pasākumiem ir „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Ikvienam interesentam, lielam un mazam, ir iespēja piedalīties lasīšanas veicināšanas konkursā, lasot 2023.gada grāmatu kolekciju. Šīs grāmatas iespējams integrēt mācību stundās. Mapē Skola 2030 ir piedāvātas darba lapas katrai grāmatai.

Pielāgotās literatūras bibliotēkas vadītāja Ilona Laicāne sniedza informāciju par dažāda veida pielāgoto literatūru: audiogrāmatām, grāmatām palielinātajā drukā, Braila rakstā. Evita Arule iepazīstināja ar medijpratības aktualitātēm. Viņa ieteica skolu bibliotekāriem iedzīvināt katrā skolas bibliotēkā medijpratības stūrīti. V. Romanovska aicināja apmeklēt BCB rīkotos pasākumus un izmantot bibliotēkas nodarbību piedāvājumu skolām.

Paldies Balvu Centrālās bibliotēkas darbiniekiem par sadarbību! Diena bija piepildīta ar jauniem iespaidiem un zināšanām.

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiNovada skolu bibliotekāri tiekas Balvu Centrālajā bibliotēkā

Ģimnāzijas jaunieši iesaistās „Labo darbu nedēļā”

Laikā no 9. līdz 15.oktobrim  norisinājās Labo darbu nedēļa, kuras laikā ģimnāzijas jaunieši realizēja visdažādākās aktivitātes.

 • 7. klašu kolektīvi un 11.b klase kopā ar klašu audzinātājām devās uz dzīvnieku patversmi „Astes un ūsas”, nogādājot gardumus patversmes iemītniekiem, samīļojot dzīvniekus un apgūstot empātijas prasmes.
 • 11.a klase tehniskajiem darbiniekiem pasniedza gardu kafiju, šādi pateicoties par viņu neizmērojamo darbu skolas vides labiekārtošanā un parūpējoties par vēl jaukākiem tehniskā personāla atpūtas brīžiem.
 • 12.b klase ar našķiem iepriecināja līdzcilvēkus, parādot to, ka ikviens ir īpašs. 
 • 8.b klase izveidoja „Prieka koku” kā pārsteigumu vecākiem,  kas  piedalījās klases vecāku sapulcē, šādi pasakoties saviem vecākiem par rūpēm, mīlestību un uzmanību, ko jaunieši saņem ikdienā.
 • 10.b klase iepriecināja PII „Sienāzītis” bērnus, sarūpējot spēļmantiņas un zīmēšanas piederumus.
 • 10.a klase cienāja apkārtējos ar āboliem.
 • 8.c klase parūpējās par rudenīgu noskaņu skolā, izrotājot 1. stāva logus un ienesot rudens sajūtas arī ģimnāzijā.
 • Izglītojamo pašpārvalde sarūpēja krāsnī ceptus ābolus, citus gardumus un pateicības vēstulītes  gan skolotājiem, gan tehniskajiem darbiniekiem par zināšanām, padomu, rūpēm un atbalsta plecu ik brīdi.

Tik daudz labu darbu, emociju un notikumu vienā nedēļā! Veicot mazus darbiņus ar lielu mīlestību, vairojas jaukas emocijas, prieks un pozitīvs noskaņojums skolā. Lepojamies ar mūsu lieliskajiem jauniešiem, klašu audzinātājiem un viņu radošajām idejām!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgtiĢimnāzijas jaunieši iesaistās „Labo darbu nedēļā”

“Uzdrīksties uzvarēt!”

19.oktobrī Balvu Valsts ģimnāzijas audzēkņi piedalījās lielākajā uzņēmējdarbības konferencē Latvijā “Uzdrīksties uzvarēt 2023”. Ķonferencē piedalījās 6500 jaunieši no Latvijas, lai gūtu motivāciju sekot saviem sapņiem un nebaidīties veidot savu biznesu.

Mūsu skolu šajā konferencē pārstāvēja  Arvis, Endijs, Kristiāns, Kristers, Dāvis, Kristiāns, Ričards, Deivis, Viktorija, Ketija, Evelīna, Ilva, Ralfs, kuri apgūst mācību priekšmetu Projekta darbs un mācās veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu, arī 11.klases jaunietis kopā ar skolotājām Dainu un Līgu.

Ar spilgtiem pieredzes stāstiem, panākumiem un padomiem dalījās veiksmīgi uzņēmēji, jauno tehnoloģiju pazinēji un radošo industriju pārstāvji – digitālā mārketinga aģentūras AgencyJR dibinātāji, PitchPatterns un asya.ai dibinātāji, SMU Soilnetic, airBaltic otrā pilote, iPhone Photography School dibinātājs, Skudras Meytropole, SMU Spotloc dibinātājs un citi.

Stendu zonā bija iespēja satikties ar airBaltic pārstāvjiem, iepazīties ar pieredzes stāstiem un karjeras iespējām airBaltic un airBaltic Pilot Academy. Daudz noderīgas informācijas varēja gūt stendā Pretkrāpšanas kustība #Atkrāpies!, kura apvieno organizācijas, kurām rūp godīgums šajā valstī un kuras ir gatavas par to cīnīties un iesaistīt visu Latvijas sabiedrību. Patentu valdes stendā bija iespēja uzzināt, kas ir intelektuālais īpašums un kādēļ tas ir svarīgs ikvienam veiksmīgam uzņēmējam, saņemt konsultācijas, lai tevis radītais tiktu pienācīgi aizsargāts, pārbaudīt savas zināšanas par intelektuālo īpašumu un tikt pie balvām.

Konferences laikā bija iespēja tikties ar  Banku Augstskolas, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes, Rīga Business School, RISEBA, Rīgas Tehniskās universitātes, Transporta un sakaru institūta un Biznesa augstskolas “Turība” pārstāvjiem.

Lai ikvienam izdodas  piepildīt savus mērķus un ir drosme uzdrīkstēties!

Publicēts iekš Nekategorizēts | Komentāri ir izslēgti“Uzdrīksties uzvarēt!”