Metodiskais centrs

Metodiskā centra funkciju veikšana

Mērķis:

Veidot mūsdienīgu izglītības vidi pedagogu un skolēnu radošai darbībai, nodrošināt atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas darbam, veicināt inovāciju ieviešanu izglītības procesā, pedagogu tālākizglītību, profesionālās meistarības pilnveidi, sadarbību un pieredzes popularizēšanu, virzību uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību personības attīstībai, ilgtspējīgai izaugsmei.

Uzdevumi:

sniegt Balvu novada vispārējas izglītības iestāžu pedagogiem metodisko atbalstu izglītības procesa organizēšanā.

nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību reģiona skolēniem un pedagogiem;

atbalstīt izglītojamo sadarbību zinātniskās pētniecības jomā;

organizēt Balvu novada vispārējas izglītības iestāžu pedagogu tālākizglītību un profesionālās kompetences pilnveidi.

Prioritātes:

Balvu Valsts ģimnāzijas metodiskā centra attīstības prioritātes 2022.-2025.mācību gadam


Sniegt metodisko atbalstu Balvu novada pedagogiem izglītības procesa organizēšanā.

Organizēt un nodrošināt pedagogu tālākizglītību.

Veicināt skolotāju radošo darbību, inovāciju ieviešanu izglītības procesā, attīstot sadarbību novada un reģiona mērogā.

Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību Balvu novada skolēniem un skolotājiem.

Atbalstīt, organizēt un koordinēt Balvu novada izglītības iestāžu skolēnu darbību zinātniski pētnieciskajā jomā.

Pilnveidot darbu ar talantīgajiem skolēniem.