Par skolu

Misija

Balvu Valsts ģimnāzija – izglītības kvalitātes centrs, vērsts uz vērtībizglītību un personības attīstību drošā un progresīvā vidē. Īstenojot personisko līderību kā vērtību izglītības iestādes organizācijas kultūrā, kompetentu, uz izcilību tendētu pedagogu vadībā tiek nodrošināts mūsdienīgs, kvalitatīvs, pratībās balstīts un darba tirgū augsti novērtēts izglītības piedāvājums ikvienam izglītojamajam.

Vīzija

Izglītojamais, praktizējot emocionālo inteliģenci kā vērtību, spēs realizēt savu potenciālu, kļūstot par sava dzīvesstāsta proaktīvu dalībnieku.
Pedagogs, mācot un mācoties kopā, pedagogs īstenos personalizācijas pieeju katra skolēna talantu attīstīšanai.
Izglītojamā vecāki sadarbosies ar skolu, izmantojot daudzveidīgas iespējas, cieņpilnu komunikāciju un pozitīvu redzējumu.

Vērtības

ATBILDĪBA

 • Mēs veicinām emocionālo un fizisko labbūtību un  drošību ģimnāzijā.
 • Mēs turam dotos solījumus, un mums var uzticēties.
 • Mēs jūtamies piederīgi savai valstij, novadam, pilsētai un ģimnāzijai

CIEŅA

 • Mēs sākumā cenšamies saprast un tad tikt saprasti.
 • Mēs vārdos un darbos izrādām cieņu viens otram, pieņemot dažādus viedokļus un rodot kompromisus.
 • Mēs cieņpilni izturamies pret valsts, novada, pilsētas un ģimnāzijas simboliem

SADARBĪBA

 • Mēs iesaistāmies un izpildām to, par ko kopā esam vienojušies.
 • Mēs sadarbojamies, mācot un mācoties kopā.
 • Mēs plānojam, darām, izvērtējam un pilnveidojam.

MĒRĶTIECĪBA

 • Mēs pastāvīgi attīstām sevi, izvērtējam savas stiprās un vājās puses, pilnveidojam talantus.
 • Mēs protam plānot savu laiku, izvērtēt mērķus un reflektēt par tiem.
 • Mēs esam proaktīvi un realizējam iesāktās iniciatīvas.