“Kontakts”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas skolu pašpārvaldēm pieteikties iniciatīvai izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts”.

Iniciatīva “Kontakts” tiek īstenota Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu (vispārizglītojošo skolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu) pašpārvalžu attīstību. Iniciatīvas ietvaros izglītības iestāžu pašpārvalžu komandām ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem kopā ar atbalsta personu ir iespējams:

  • piedalīties trīs dienu mācībās par līdzdalību un iniciatīvu projektu rakstīšanu;
  • piedalīties ideju projektu konkursā un saņemt finansējumu projektu īstenošanai.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiek stiprināts pašpārvalžu tīkls Latvijas izglītības iestādēs, sekmējot jauniešu aktīvu pilsonisko līdzdalību un veicinot izpratni par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām.

Iniciatīvas “Kontakts” ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas veicina:

  • aktīvu un sistēmisku pašpārvaldes darbību izglītības iestādē;
  • jauniešu pilsonisko līdzdalību;
  • izpratnes veidošanu par dažādu jauniešu ar ierobežotām iespējām grupām un to iesaisti projektā;
  • jauniešu finanšu pratību;
  • komunikāciju starp skolu pašpārvaldēm vai pilnveido skolas iekšējo komunikāciju, izceļot pašpārvaldi kā kontaktu starp jauniešiem un izglītības iestādes vadību.

Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” notiek Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros.

2022.gadā iniciatīvas projektu konkursā tika apstiprināti 52 projekti (127 skolu iniciatīvas), tostarp arī Balvu Valsts ģimnāzijas projekts “”Kontakts” Balvu novadā”, sekmējot jauniešu pilsonisko līdzdalību un pašpārvaldes darbību. Projektu dalībnieki īstenoja daudzveidīgas aktivitātes- rīkoja pārgājienus, saliedēšanas pasākumus un mācības, piesaistot mācību vadītājus un dažādu jomu ekspertus.

Balvu Valsts ģimnāzijas realizētā projekta aktivitātes bija paredzētas jaunajiem Balvu Valsts ģimnāzijas septītklasniekiem, kuri uzsāka mācības mūsu skolā 2023./2024. mācību gadā. Šie jaunieši galvenokārt ir pabeiguši 6. klasi Balvu sākumskolā. Uzsākot mācības 7. klasē, tiek izveidoti jauni, nepazīstami klašu kolektīvi, un tieši šie klašu kolektīvi bija projekta mērķa auditorija.