Profesionālās pilnveides pasākumi

2020g. BVĢ organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi Balvu novada skolu skolotājiem:

Kursu tēmaKursu vadītājs
 „Noderīga personalizēta atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai”A.Sokolova
„Mācību procesa diferenciācija, individualizācija un “personalizācija” A.S
A.Sokolova
„Metakognitivitāte mācību procesā”Arelkeviča
Pilnveidotā satura latviešu valodā un literatūrā ieviešana mācību procesā”V.Muldiņa I.Konivale
„Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomā”
„ Mācīšanās lietpratībai sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā”I.Šaicāne
„Ziemeļlatgale Latvijas neatkarībai (1918-1920)”I.Šaicāne
„Mācību satura un pieejas plānošana veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomā”J.Zakarīts
„Mācību satura plānošana un īstenošana svešvalodā”E.Zučika – Kuzņecova
„Kompetenču pieeja teātra mākslas mācību saturā”A.Dvinska
2021.g. BVĢ organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi Balvu novada skolu skolotājiem:

Kursu tēmaKursu vadītājs
Individualizētās mācību pieejas īstenošana mācību procesā izglītojamo talantu un spēju attīstīšanai.K.Oganisjana
IT rīku izmantošana aprobācijas programmas”Matemātika 8.klasei”apguveiL.Uglovska
“Matemātika astotai klasei”L.Uglovska
Radošums kā izaicinājums: praktiski paņēmieni radošuma veicināšanai mācību un audzināšanas darbā.I.Kalniņa
“Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana un atgriezeniskā saite skolēna mācīšanās atbalstam un izaugsmei”A.Sokolva
“Metodiskie paņēmieni darbā ar talantīgajiem izglītojamajiem matemātikā un dabas zinībās.”K.Oganisjana


2022.g. BVĢ organizētie pedagogu profesionālās pilnveides kursi Balvu novada skolu skolotājiem:

IT rīku izmantošana interaktīvas stundas izveidei un mācību procesa dažādošanai.A.Stucka
IT rīku izmantošanas iespējas matemātikā devīto klašu skolēniem izvirzītā sasniedzamā rezultāta apguvei.L.Uglovska
Skolēnu pašvadītas mācīšanās veicināšana ikdienas mācību un audzināšanas procesā.A.Sokolova, M.Šāvējs