BVĢ metodiskās padomes sastāvs

2022./2023.m.g.

Valija Muldiņadirektores vietnieceizglītības metodiķe

Ināra Konivaledirektores vietniece izglītības jomā

Daina Mediniecedirektores vietniece audzināšanas jomā

Starpdisciplinārā metodiskā darba grupu vadītājas:

Laura Saulītekultūras un mākslas, pilsonisko un sociālo zinātņu, joma

Sandra Mozuledabas zinību, sporta un veselības joma

Ludmila Uglovskamatemātikas un tehnoloģiju joma

Inga Vanagavalodu joma